פתיחת תיק במע"מ

כלים ומאגרי מידע

 • קישורים רלוונטיים
 • קהלי יעד
 • כלים ומידע
 

פתיחת תיק במע"מ

 
מי נדרש להירשם כעוסק?
אדם (יחיד), שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקיהם.  
 
פעילות עסקית אשר אינה מחייבת רישום כעוסק: אם עיקר ההכנסות הן ממשכורת, גמלה או קצבה, ונתינת שירות לעוסק, למלכ"ר או למוסד כספי (מדובר במתן שירותים, בעיקר בתחום המקצועות החופשיים). 

מועד הרישום

הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית.

המקים עסק שתהליך הקמתו ממושך רשאי להירשם כבר בשלבי ההקמה, עוד בטרם החל לפעול, ואולם אז יש להוכיח כי אכן מוקם עסק.

 

מקום הרישום

הרישום נעשה במשרד מע''מ אזורי הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית.

 

מסמכים נדרשים
המסמכים אותם בעל העסק נדרש להביא למשרד המע"מ בעת הרישום כעוסק:
 
עוסק יחיד:
 
 • תעודת זהות.
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק (אם קיים).
 • מסמכים נוספים המעידים על הקמת העסק ופעילותו (אם קיים).
 
 
שותפות:
 
 • תעודת זהות של כל השותפים.
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק (אם קיים).
 • אישור על ניהול חשבון בנק משותף לכל השותפים.
 • אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות (אם קיים).
 
 
רישום שותפות מחייב רישום במע"מ כעוסק מורשה, כלומר לא ניתן לרשום שותפות כעוסק פטור. לפני רישום השותפות במע"מ יש לוודא כי לכל אחד מהשותפים אין חובות למע"מ בשל עסק אחר על שמו כעוסק מורשה.
  
יובהר, כי על השותפות למנות נציג אחד מטעמם אשר יפעל בשמה בכל הפעילות הנוגעת למע"מ.
 
  
חברה בע"מ:
 
 • אישור של רשם החברות על רישום חברה.
 • תקנון ופרוטוקול מינוי מנהלים של החברה כפי שאושר על ידי רשם החברות.
 • שמות מנהלי החברה, מספרי הזהות שלהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם.
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
 • אסמכתא על קיום חשבון הבנק של החברה.
  
לפני הרישום יש לוודא כי לכל אחד מבעלי המניות של החברה אין חובות למע"מ בשל עסק אחר על שמו כעוסק מורשה.  
 
טופס מע"מ 821
בעת הביקור במע"מ כל בעלי העסק נדרשים למלא טופס מע"מ ‎821​ על כל פרטיו, לחתום עליו, ולהחזירו לעובד מע"מ. בטופס יש לפרט מידע על הרכוש, סכום ההשקעה, מקורות המימון, מחזור העסקאות המשוער ופרטים על מספר חשבון הבנק של היחיד או של העסק. מספר העוסק שבעל העסק יקבל במע"מ הינו מספר תעודת זהות של בעל העסק או מספר הח.פ. לחברה בע"מ.

תעודת עוסק מורשה
בסוף תהליך הרישום בעל העסק יקבל מנציג מע"מ תעודת עוסק פטור או תעודת עוסק מורשה ושוברים זמניים לדיווח מע"מ. תעודת העוסק מורשה היא תעודה זמנית עד שתישלח לבעל העסק התעודה הקבועה (בדרך כלל לאחר מספר שבועות).
 את התעודה יש להציג במקום בולט בבית העסק.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר