קול קורא לעסקים קטנים ובינוניים שהם מפעלים בתחום ייצור בשר ודגים ובתחום ייצור מוצרים ללא גלוטן
הודעות ומכרזים
 

קול קורא לעסקים קטנים ובינוניים שהם מפעלים בתחום ייצור בשר ודגים ובתחום ייצור מוצרים ללא גלוטן


הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה (להלן "הסוכנות" ו-"המשרד" בהתאמה) מודיעה על תכנית סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שהם מפעלים בתחום ייצור בשר ודגים וייצור מוצרים ללא גלוטן. 

בהתאם להוראת מנכ"ל משרד הכלכלה 4.38 "תכנית סיוע להגברת בטיחות המזון ואיכותו בעסקים קטנים ובינונים" (להלן "הוראת המנכ"ל").

הסיוע יינתן לעסקים בדרך של השתתפות בהוצאות הנדרשות לשם עמידה בתקן GMP או ביישום תכנית בטיחות מזון הכוללת קבלת תקן Hazard HACCP - Points Control Critical Analysis בהתאם לשיעורי ההשתתפות המוגדרים בהוראת המנכ"ל. ​
תנאי הסף להשתתף בתכנית: 
עדכון לנוסח הקול קורא מתאריך ה-21/2: התווסף סעיף 6 לתנאי הסף​

========================================================
זכאי להשתתף בתכנית מבקש שהוא מפעל בשר או מפעל גלוטן הממלא אחר התנאים הבאים במצטבר:

1.המבקש הנו תאגיד הרשום בישראל או עוסק מורשה כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף התשל"ו- 1976.
2. המבקש מחזיק רישיון עסק ורישיון יצור מזון על פי דין ובתוקף, וכן כל ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי דין.
3. המבקש אינו בעל חשבון מוגבל, אינו נמצא בתהליך של כינוס נכסים, פירוק, פשיטת רגל וכיוצ"ב ואינו בעל חובות בלתי מוסדרים למשרד.
4. המבקש לא קיבל ואינו מקבל סיוע מהממשלה בגין פעולות להן ניתן סיוע במסגרת הוראה זו.
5. המבקש עומד בתנאי הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה מס’ 4.0 בנושא: "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית" וצרף לבקשתו הצהרה ובקשה הנדרשת בהתאם להוראה זו. 
6. למבקש לא היה אישור על עמידה בתקן GMP ו/או תכנית לבטיחות מזון בשלוש השנים האחרונות להגשת הבקשה והוא צירף לבקשתו הצהרה על כך (בנספח 1).​

הגשת ההצעות:
​ניתן להגיש בקשות החל מה-2.4.17 בלבד, בקשות שיוגשו לפני מועד זה לא יקלטו. 
הבקשות יובאו לדיון לפי סדר הגשתן (בהתאם לתאריך קליטת הבקשה), ובכפוף ליתרת התקציב העומד לרשות התכנית. 

סיוע בהכנת הבקשה:
​עסקים המעוניינים יוכלו לקבל סיוע בהכנת הבקשה ובכתיבת תכנית העבודה באחד מסניפי המעוף ​של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. 
בקשות מלאות יש לשלוח לכתובת דוא"ל:  gmp@economy.gov.il 

כללי:
  • ​על כל שינוי בתנאי מתנאי הליך התכנית, לרבות הוראת המנכ"ל או המועדים המפורטים בקול קורא זה, תפורסם הודעה באתר האינטרנט של הסוכנות.

  • למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הקול הקורא לבין הוראת המנכ"ל ונספחיה, האמור בהוראת המנכ"ל ונספחיה גובר.

  • אין בהודעה זו משום התחייבות לאישור השתתפות בתכנית למי מהפונים

  • פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 02-6662370 ודוא"ל:  gmp@economy.gov.il 

  • ​כל המושגים המוזכרים בקול קורא זה הם בהתאם למפורט בהוראת המנכ"ל ובנהלים

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר