מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל
 

מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל

גורמים מנהלים
משרד הכלכלה
מטרה
​עידוד קליטת עובדים באזורי עדיפות לאומית ובקרב אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה
נמוך (לרבות לאנשים בעלי מוגבלות) באמצעות תשלום מענקים כאחוז משכר העובדים.
קהל יעד
​מי שבכוונתו להקים, להרחיב או להעתיק עסק באחד מאזורי עדיפות לאומית או מי שבכוונתו
להעסיק אנשים ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך .
תנאי זכאות ו/או דרישות סף
​מבקש הסיוע יגיש תכנית עסקית מפורטת להקמת העסק, העתקתו או הרחבתו וכן מספר העובדים
(במונחי משרה מלאה) שמבקש הסיוע מתחייב להעסיק במשך 30 חודשים (לפחות) מיום הפעלת
העסק.
בהקמה/בהרחבה - העסקת 5 עובדים חדשים (לפחות). בהעתקה - על העסק להעסיק לפחות את
מספר העובדים שהועסק על ידו לפני ההעתקה, או 5 עובדים, לפי הגבוה מביניהם.
תחומי סיוע
​מסלולים:
מסלול שדרות ועוטף עזה, פריפריה ואזור פיתוח א' – רשאים להגיש בקשה לסיוע מי שבכוונתו להקים עסק באחד מן האזורים הללו, או להרחיב עסק בהם, או להעתיק עסק אליהם.
מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך - רשאים להגיש בקשה לסיוע מי שבכוונתו
להקים או להרחיב עסק בכל אזור באשר הוא, ובלבד שלפחות 90% מהעובדים בעסק, ובהרחבה -
לפחות 90% מהעובדים הנוספים, יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.
פירוט הסיוע
​סכום הסיוע עבור כל עובד יהיה מתוך עלות השכר של העובד (בין 5% ל- 35% מעלות
שכרו) ולא יותר מתקרת עלות שכר של 15,000 ₪ וייקבע בהתאם לסוג העסק ,מספר חודשי העסקת העובד ומסלול הסיוע הנבחר (שדרות ועוטף עזה, אזור פיתוח א', שיעור השתתפות נמוך
בתעסוקה).
הערות
​הסיוע יינתן בדרך של הקצאה תחרותית וייקבעו אמות המידה לבחירת הזוכה בכל המסלולים.
לפרטים מלאים
נא לעיין בהוראות מנכ"ל 4.17 המצויה באתר משרד הכלכלה.
יצירת קשר
​מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה
כתובת: רח' בנק ישראל 5, ירושלים
טל: 02-6662833
דוא"ל: vered-c@moital.gov.il
אתר אינטרנט: www.moital.gov.il