מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל
 

מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל

גורמים מנהלים
משרד הכלכלה
מטרה

​סיוע בקליטת עובדים באזורי עדיפות לאומית ובקרב אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך (לרבות אנשים בעלי מוגבלות), על מנת לעודד השקעות במשק וקליטת עובדים נוספים למעגל התעסוקה. הסיוע ניתן באמצעות סבסוד חלקי של עלות שכר העובדים.

קהל יעד
​מי שבכוונתו להקים, להרחיב או להעתיק עסק באחד מאזורי עדיפות לאומית או מי שבכוונתו להעסיק אנשים ששיעור השתתפותם בתעסוקה נמוך.

ההוראה מיועדת למבקש סיוע שעונה להגדרת עסק בהוראת המנכ"ל 4.17-סעיף 2.24

תנאי זכאות ו/או דרישות סף
  • מבקש הסיוע נדרש לגייס בתוך תקופת הקמה שלא תעלה על שנה, מספר עובדים מינימאלי הקבוע למסלול ולהעסיקם בשכר מינימאלי למסלול, לתקופה שלא תפחת      מ-30 חודשים.                                                                     

  • במסלול אזורי הסיוע - מקום מגוריהם של העובדים המועסקים בעסק והמזכים בסיוע יהיה רק מיישובים באזורי הסיוע.                                   

תנאי הסף לדיון בבקשה לקבלת סיוע על-פי הוראת מנכ''ל 4.17 (סעיפים 4.1-4.3) הם:

  1. מבקש הסיוע עומד בתנאים הקבועים בסעיפים 3 ו-7.

  2. המבקש התחייב לשלם את השכר המינימלי כקבוע בסעיף 5 ולהעסיק את מספר העובדים המינימלי כקבוע בסעיף 6 באתר אחד בלבד.

  3. המבקש אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או פירוק ואין לו חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה.

תחומי סיוע

​בהוראה שני מסלולי סיוע שונים: מסלול אזורי הסיוע ומסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.

א. מסלול אזורי סיוע - מסלול זה מיועד למבקש סיוע שבכוונתו להקים עסק באחד מאזורי הסיוע )אזורי -עדיפות לאומית, שדרות ויישובי עוטף עזה כהגדרתם בהוראה ותחום ירושלים בהתאם לחוק יסוד:ירושלים בירת ישראל (או להרחיב עסק בהם או להעתיק עסק בהם) העתקה כהגדרתה בהוראת -המנכ"ל)

ב. מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך - מסלול זה מיועד למבקש סיוע שבכוונתו להקים או להרחיב עסק בכל אזור שהוא ובלבד שלפחות 90% מהעובדים בעסק, ובהרחבה לפחות90% מהעובדים הנוספים מעבר למשרות הבסיס יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.

אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך הינן חרדים (כהגדרתם בהוראה), האוכלוסיה*

הערבית לרבות דרוזים בדואים וצ'רקסים, אנשים עם מוגבלות (כהגדרתם בהוראה) והורים יחידים.

פירוט הסיוע
​תשלום הסיוע ייעשה בכפוף לעמידת מקבל הסיוע בהתחייבויותיו לפי כתב האישור והוראת המנכ""ל. שיעור הסיוע יהיה בהתאם לשיעורים שנקבעו בכל מסלול ויינתן מתוך עלות השכר של העובד, אך לא תילקח בחשבון עלות שכר הגבוה מהתקרה שנקבעה לגבי אותו המסלול. הסיוע לעובד יינתן במדרגות משתנות בשיעור הולך ויורד לתקופה של 30 חודשים ולא יותר מתקרת עלות שכר של 15,000 ₪.
לפירוט שיעורי הסיוע בהתאם למסלולים ראה: תמצית הוראת מנכ"ל

הערות
​בחירת הזוכים בסיוע נעשית על-ידי ועדה בדרך של הקצאה תחרותית. הזוכים יהיו המבקשים שבקשותיהם קיבלו את הניקוד הגבוה ביותר באותו מסלול בהתאם לתנאים ולאמות המידה עד לגובה התקציב שהועמד לכל מסלול, וזאת לאחר שעמדו במלוא התנאים המקדמיים הנדרשים כדי להשתתף בהליך הניקוד.

בחינת הבקשות אשר תוגשנה במסגרת מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך ייעשה תחילה ביחס לבקשות אשר בהן לפחות 60% מהמועסקים הינם גברים חרדים ו/או נשים בנות האוכלוסייה הערבית ו/או בדואים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב ו/או אנשים עם מוגבלויות - להלן "בקשות מתועדפות".

אם יישאר תקציב לאחר דירוג הבקשות המתועדפות, ייבחנו יתר הבקשות במסלול על-פי אמות המידה בסעיף 11 להוראה לאור יתרת התקציב.

לפרטים מלאים
נא לעיין בהוראת מנכ"ל 4.17 המצויה באתר משרד הכלכל:


יצירת קשר

​מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה

כתובת: רח' בנק ישראל 5, ירושלים

טל: 02-6662833